Mitsubishi

 

 

A5M

A6M

G3M

G4M

G6M

J2M

           

J4M

J8M

Ki-18

Ki-21

Ki-46

Ki-51

           

       

Ki-67

Ki-109

       

 

 

A5M (Claude)

A6M Reisen (Zero/Zeke)

G3M (Nell)

G4M (Betty)

G6M (Betty)

J2M Raiden (Jack)

J4M Senden

J8M Shusui

Ki-18

Ki-21 (Sally)

Ki-46 Dinah

Ki-51 (Sonia)

Ki-67 Hiryu (Peggy)

Ki-109

 

Japonia