Nakajima

 

 

A6M2-N

B3N

C6N

G5N

J1N

J5N

J8N

Ki-8

Ki-11

Ki-27

Ki-43

Ki-58

       

Ki-84

Ki-87

 

 

A6M2-N Rufe

B3N

C6N Saiun (Myrt)

G6N Shinzan

J1N Gekko (Irving)

J5N Tenrai

J8N Kitsuka

Ki-8

Ki-11

Ki-27 (Nate)

Ki-43 Hayabusa (Oscar)

Ki-58

Ki-84 Hayate (Frank)

Ki-87

 

Japonia